Publications

Sort by: [ Author  (Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Wang, P J  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Wang LC, Chiu IS, Wang PJ, et al. "Kabuki make-up syndrome associated with congenital heart disease." Zhonghua Min Guo Xiao Er Ke Yi Xue Hui Za Zhi. 1994;35(1):63-9. Abstract