Publications

Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Wang, P J  [Clear All Filters]
Journal Article
Wang LC, Chiu IS, Wang PJ, et al. "Kabuki make-up syndrome associated with congenital heart disease." Zhonghua Min Guo Xiao Er Ke Yi Xue Hui Za Zhi. 1994;35(1):63-9. Abstract