Publications

Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is K  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J [K] L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
K
Miyoshi O, Niikawa N. "[Kabuki make-up syndrome]." Ryoikibetsu Shokogun Shirizu. 1996;(15):317-9.
Kulkarni ML. "Kabuki makeup syndrome." Indian Pediatr. 2003;40(7):680.
Matsumoto N, Niikawa N. "Kabuki make-up syndrome: a review." American journal of medical genetics. Part C, Seminars in medical genetics. 2003;117C(1):57-65. Abstract
Wang LC, Chiu IS, Wang PJ, et al. "Kabuki make-up syndrome associated with congenital heart disease." Zhonghua Min Guo Xiao Er Ke Yi Xue Hui Za Zhi. 1994;35(1):63-9. Abstract