Publications

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
1996
1995
1994
Wang LC, Chiu IS, Wang PJ, et al. "Kabuki make-up syndrome associated with congenital heart disease." Zhonghua Min Guo Xiao Er Ke Yi Xue Hui Za Zhi. 1994;35(1):63-9. Abstract
1993