Publications

Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Journal Article
Yang X-jing, Zeng Y, Xiong F. "[Kabuki syndrome case report]." Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2010;48(11):868-70.